WWW.THEMARMARACHOCOLATE.COM SİTESİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş.

Osmanlı Sokak No: 9 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

 

The Marmara Otelleri’nin ve  The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın işletmecisi olan , Ticari merkezi Osmanlı Sokak No:9 Beyoğlu- İstanbul adresinde bulunan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin 4810040881 numaralı mükellefi, 0481004088100015 Mersis numaralı Veri Sorumlusu  İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ, kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 

İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş. (“The Marmara Collection”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık .

 

 

1)Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Web sitesi satış faaliyetimiz kapsamında siz müşterilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız ve karşılarında belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

Kimlik Bilgisi; Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası

İletişim Bilgisi : Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres

Finans Bilgisi : Kredi Kartı bilgisi

 

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

2)Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve hangi hukuki sebeple İşlenmektedir ?

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileriniz; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m.5 f.2 c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi Bilgileriniz; Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK m.5 f.1 bendi uyarınca Açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

 

3)Kişisel Verileriniz Kimlere , Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

 

 

 

 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
 • Mali kayıtların denetlenmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

İş ortağı

(mali müşavir)

 • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • Mal ve Hizmet satın alması, mal satın alım  sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.1 f bendi;

Açık Rıza

Tedarikçi (Kargo/kurye Şirketi  )

 • Mal/ürün tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi

 • Mobil uygulama ve online alışveriş ödemelerinizin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız Protel Bilgisayar A.Ş.
 • Elektronik bilgilendirme ve kampanya ileti gönderileri için hizmet aldığımız şirketler
 • Kredi kartı ile yapılan on line ödemede kart güvenliğini sağlamak amacıyla Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Aş.

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

 Hissedarlar

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

 

 

 

 

4)Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi nedir ?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz www.themarmarachocolate.com isimli web sitemizde gerekli yerleri doldurmanız sonucu bağlantı bilgilerinizden elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

 

 

5. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri?

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi,

● Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Osmanlı Sokak No: 9 Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresine göndererek,

● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimizin Ticari merkez adresi olan Osmanlı Sokak No: 9 Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresine bizzat başvurarak,

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle   [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi ’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

6.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Ne Kadar Sürede Cevaplanacağı

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz.

Daha fazla bilgi için tıklayın.